Happy Birthday
 • aditya srivastava
  9-G
  17-Jan-2007
 • chinmay kishore
  9-B
  17-Jan-2007
 • azaan mohani
  8-C
  17-Jan-2008
 • abhishek sharma
  8-A
  17-Jan-2008
 • kartikey seth
  6-E
  17-Jan-2009
 • kshitiz
  7-B
  17-Jan-2009
 • ayush kumar
  12-C
  17-Jan-2004
 • shreesh vaish
  5-E
  17-Jan-2011
 • vinayak raizada
  10-D
  17-Jan-2006
 • rishit bhatnagar
  3-D
  17-Jan-2013
 • rishit kesarwani
  3-E
  17-Jan-2013
 • vishesh jaiswal
  UKG-C
  17-Jan-2016
 • abner joseph dominic
  LKG-D
  17-Jan-2017