Happy Birthday
 • vidit kumar
  12-B
  05-Aug-2004
 • shreshth bhardwaj
  12-A
  05-Aug-2004
 • tanmay singh
  8-C
  05-Aug-2008
 • maaz rahmani
  8-B
  05-Aug-2008
 • kartikey srivastava
  10-E
  05-Aug-2006
 • varad shukla
  6-C
  05-Aug-2010
 • ayushman shukla
  6-G
  05-Aug-2010
 • akshat singh
  6-A
  05-Aug-2010
 • zainul raza rizvi
  6-G
  05-Aug-2010
 • abbas mahdi
  5-F
  05-Aug-2011
 • shivansh agarwal
  5-E
  05-Aug-2011
 • aditya dev
  5-G
  05-Aug-2011
 • rachit singh
  3-G
  05-Aug-2013
 • mohammad fazal
  3-B
  05-Aug-2013
 • abhinay kumar
  UKG-C
  05-Aug-2016
 • lakshya jaiswal
  UKG-F
  05-Aug-2016
 • sarth veer
  LKG-E
  05-Aug-2017